Our Team

Our Expert Team

 • Dr Jyoti Shah
 • Dr Sinu Bhaskaran
 • Dr Chetan Pande
 • Dr Meghana Pande
 • Dr Vishal Khanwalkar
 • Dr Shrikant Deshpande
 • Dr Arun Tharuman
 • Dr Vijay Sharma
 • Dr Prathiba Walde
 • Dr Mahesh Lakhe
 • Dr Arvind Patil
 • Dr Bhavna Mangal
 • Dr Deepika Chatterjee
 • Dr John Joseph
 • Dr Yogesh Langade
 • Dr Shivani
 • Dr Pankaj Changedia
 • Dr Swati Dole
 • Dr Shivaji Vibhute
 • Dr Rajendra Chauhan
 • Dr Pravin Bhosale
 • Dr Vaishali Korde
 • Dr Archana Kher